cz ru

Postup při koupi

Developerské centrum Mariánské Lázně jakožto exkluzivní prodejce bytových jednotek v rámci projektu Residence Dvořákova 4 usiluje o to, aby celý proces koupě nemovitosti byl pro Vás co nejsnažší a vedl k Vaší maximální spokojenosti. Naši klienti vždy dostávají maximum informací v káždé fázi koupě a naší zkušení prodejci Vás provedou celým procesem tak, aby byl pro Vás co nejkratší a nejjednudušší.

Postup při koupi

Nemovitosti si můžete vybrat:

  • Na oficiálních stránkách projektu www.residencedvorakova.cz, kde najdete vždy nejaktuálnější informace o stavu prodaných bytů nebo jiné novinky
  • V kanceláři Developerského centra na adrese: Hlavní třída 51/36, Mariánské Lázně (3.patro), kde dostanete podrobné informace týkající se projektu Residence Dvořákova 4

Systém ústní rezervace

V případě, že máte zájem o některou nemovitost, můžete si ji ústně rezervovat. Ústní rezervace se dohodne na osobní schůzce s prodejcem, kde dostanete nezbytné informace týkající se produktu, celkové ceny a smluvních ujednání. V případě, že již máte veškeré informace potřebné k ústní rezervaci, můžete si vybranou nemovitost rezervovat také e-mailem.
Nezávazná ústní rezervace platí jen tři pracovní dny. Když do konce této lhůty potvrdíte svůj vážný zájem o koupi rezervované nemovitosti, je možné si vybranou nemovitost rezervovat závazně. V tomto případě se mezi prodávajícím a kupujícím uzavírá rezervační smlouva.

Uzavření smlouvy

Zájemce a prodávající (Rezidence Rusalka s.r.o.) uzavírají tyto smlouvy:

Rezervační smlouva (RS)
Rezervační smlouva zajišťuje blokaci vybrané nemovitosti pro zájemce a podmínky uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní (viz níže). Zájemce hradí poplatek ve výši 100.000,- kč na účet prodávajícího.

Smlouva o smlouvě budoucí kupní (SoSBK)
Smlouva o smlouvě budoucí kupní úpravuje práva, povinnosti a podmínky uzavření Smlouvy o převodu vlastnictví, resp. Kupní smlouvy mezi zájemcem a kupujícím. Zájemce hradí zálohu ve výši ekvivalentu 10% vč.DPH z dohodnuté kupní ceny. Rezervační poplatek se započítává do této zálohy.

Smlouva o převodu vlastnictví, resp. Kupní smlouva (KS)
Kupní smlouva se uzavírá mezi zájemcem a prodávajím po kolaudaci. Zájemce hradí zbytek kupní ceny na účet prodávajícího. U této smlouvy je nezbytný ověřený podpis.

Možnosti platby

Nákup nemovitosti obvykle kombinuje níže uvedené zdroje:

  • vlastní zdroje
  • hypoteční úvěr
  • stavební spoření
  • kombinace výše uvedených zdrojů

Developer projektu nabízí zájemcům o koupi nemovitosti možnost sjednání individuálního platebního kalendáře. Podmínky platebního kalendáře se vždy odvíjí od individuální dohody v každém konkrétním případě.

Kontaktní osoby

Prodejce

Hlavní kontaktní osoba v průběhu výstavby až do předání nemovitosti. Vždy podrobně seznamuje klienta s uzavíranou smlouvou, všemi předanými materiály a možností klientských změn. V přůběhu stavby zajišťuje veškerý servis. Po dokončení výstavby sepíše a předá předávací protokol a veškeré nezbytné dokumenty.

Stavební dozor

Přímo na stavbě s Vámi projedná nezbytné technické dotazy. Během dohodnutých kontrolních dnů můžete v jeho přítomnosti sledovat a kontrolovat průběh výstavby a vyjádřovat se k jeho průběhu. Podává informace o aktuálním průběhu realizace a stavu rozestavěnosti nemovitosti.

Kontakty

V případě jakýchkoliv dotazů prosím kontaktuje prodejce nebo navštívte naší kancelář.

Postup při klientských změnách

Výběr klienta v rámci standardu provedení

V rámci standardu vybavení KOMFORT si každý klient může do stanoveného termínu vybrat ze široké škály nabídky obkladů, dlažeb, podlahových krytin a vnitřních dveří. Tento výběr klient uskuteční s prodejcem ve vybraných vzorkovnách.

Pokud klient do stanoveného termínu neprovede výběr materiálu a nepodepíše jeho specifikaci, bude výběr proveden developerem projektu. Každá změna standardu vybavení se sjednává formou dodatku ke smlouvě.

Příplatkové provedení

V rámci příplatkového provedení si klient může vybrat z široké škály českých a zahraničních obkladů, dlažeb, zařizovacích sanitárních předmětů, podlahových krytin a vnitřních dveří. Dle individuálních požadavků je možné si vybrat i jiné zařizovací předměty (kuchyně, nábytek atd.). Výběr většiny příplatkového vybavení se provádí u smluvních dodavatelů developera.
Na přání klienta jsou možné i další změny jako např. změny příček, změny v rozvodech elektřiny, umístění vypínačů, zásuvek, těles ústředního topení a podobně. Lze i spojit vícero bytových jednotek v jeden velký prostorný, případně dvoupatrový byt. Tyto změny je však třeba nejprve technicky posoudit, poté vyprojektovat a následně se provede kalkulace ceny.
Jakákoliv změna se sjednává také formou dodatku ke smlouvě.

Postup při předávání a kolaudaci

Předávací protokol

Poté, co je dokončeno plnění developera (tj. po podání žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí po místním šetření kolaudační komisí), se zahajuje předávací řízení. Toto řízení je zahájeno závěrečnou kontrolní prohlídkou za účasti klienta a stavebního dozoru na místě stavby. Předmětem prohlídky je konstatování stavu nemovitosti a pořizuje se tzv. zjišťovací protokol. V případě, že by byly v rámci závěrečné kontrolní prohlídky zjištěny drobné nedodělky či závady, budou zaznamenány do přílohy zjišťovacího protokolu spolu s dohodnutým termínem pro jejich odstranění. Zjišťovací protokol ze závěrečné kontrolní prohlídky slouží jako podklad k sepsání předávacího protokolu dle smlouvy.
Předávací protokol se sepisuje v kanceláři společnosti a jeho podpisem dochází k převzetí stavby klientem. Před podpisem předávacího protokolu se ověřuje stav úhrady závazků klienta s případnou výjimkou dohodnuté části hypotečního úvěru či jiné dohodnuté části ceny s odloženou splatností. Bezprostředně po podpisu předávacího protokolu může klient převzít na místě stavby klíče od bytu nebo rodinného domu. Současně s tím obdrží složku dokumentace k nemovitosti obsahující zejména záruční listy a uživatelské návody k instalovaným zařízením.
Současně s předávacím protokolem se obvykle sepisuje také Kupní smlouva, kterou přechází vlastnické právo ke stavbě a souvisejícímu pozemku na klienta (v případě klientů, kteří čerpají hypoteční úvěr zajištěný pořizovanou nemovitostí, dochází k převodu stavby a pozemku dříve). V závislosti na zvoleném typu financování je na základě podepsané Kupní smlouvy společností učiněn návrh na vklad vlastnického práva klienta do katastru nemovitostí. Po provedení vkladu vyzve katastrální úřad účastníky k převzetí Kupní smlouvy s doložkou o zápisu vlastnického práva nového vlastníka.

Kolaudační řízení

Souběžně s předávacím řízením probíhá kolaudační řízení stavby. Toto řízení neklade na klienta žádné nároky. Stavební úřad posuzuje shodu stavby s dokumentací schválenou v rámci řízení o povolení stavby a dále shodu s obecnými požadavky na obytné stavby. Délka řízení je z hlediska dílčích lhůt upravena zákonem a v praxi se pohybuje kolem 8 - 12 týdnů od podání návrhu po právní moc kolaudačního rozhodnutí. V některých případech může kolaudační řízení trvat i déle. Samotnou délku řízení developer není schopen jakkoliv ovlivnit, jelikož se tento úkon týká orgánu státní správy.
Nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí není v žádném případě podmínkou pro předání stavby klientovi, ale byt by neměl být až do jeho právní moci užíván k bydlení. V rámci kolaudačního řízení potvrzuje stavební úřad dokumentaci skutečného provedení.
Na základě pravomocného kolaudačního rozhodnutí podává developer žádost o přidělení čísla popisného.

Daně

Daň z nemovitostí hradí vždy vlastník nemovitosti, tj. ten, komu ke dni 1. ledna běžného kalendářního roku přísluší vlastnické právo k nemovitosti. Daň z nemovitostí se vyměřuje ve dvou částech, a to daň z pozemků a daň ze staveb. Daň z pozemků se odvádí pouze z nezastavěných pozemků.

Přihlášení odběrů energií a médií klientem

Při převzetí klíčů zapíše stavební dozor s klientem stavy měřidel energií a vody. Na základě souhlasu klienta zajistí developer nebo správcovská firma přehlášení médií na klienta. Klient se nemusí o nic starat.

Řešení reklamací a stížností

V rámci výstavby bytů se zapracovávají stovky materiálových položek a uplatňují se zde desítky profesí. Zděné stavby mají ve srovnání s montovanými nesporně daleko lepší termoizolační vlastnosti a přinášejí uživateli optimální tepelnou pohodu a termoregulační režim. Samozřejmou nevýhodou oproti montovaným stavbám je ovšem fakt, že určitou dobu po dokončení takzvaně "zrají" - probíhají v nich tedy hydrofyzikální a mechanické procesy související s dosedáním stavby do podloží a s dosycháním zabudované vlhkosti. Proto v některých případech může dojít po dokončení a předání stavby k drobným reklamacím. Developer samozřejmě garantuje provedení všech záručních oprav neprodleně. K tomu ho zavazuje smlouva, občanský zákoník i zákon na ochranu spotřebitele. Nejpozději příští pracovní den od obdržení reklamace společnost kontaktuje klienta se žádostí o určení termínu místního šetření k ohledání závady. Následně maximálně do tří týdnů, pokud tomu nebrání technologické nebo klimatické podmínky, dochází k odstranění reklamovaných závad.